Tillbakablick på året

Under året som gått lamslogs världen av pandemin och mycket planerad verksamhet ställdes in. Att resa mellan olika länder och samla folkmassor till förkunnelse var inte längre möjligt. Inför det nya året 2021 följer här en intervju med Gå ut missions missionsdirektor Jonas Andersson om hur organisationen tacklade förra årets utmaningar och möjligheterna framöver.

Hur påverkade pandemins utbrott Gå ut mission under 2020?

– Precis som för alla andra har det varit ett tufft år, på flera plan. När vi under första kvartalet började förstå pandemins konsekvenser, fick jag som yttersta ledare gå in i ett slags kombinerat läge av både krispilot och säkerhetsombud. Vägen mellan beslut till handling blev kort i många frågor. Mycket skulle säkras på kort tid. Allt ifrån; att följa olika nationers restriktioner, fallerande banköverföringar, försäkran om återbetalningar av ett antal flygbiljetter, kommunikation med ambassader omkring in och utresetillstånd till restriktioner som berörde vår egen folkhögskoleutbildning. Och tragiskt mycket fick ställas in. Vi ropade till Herren i våra styrelsemöten om visdom i så många frågor; hur ska vi, vem ska, var ska vi, när kan vi? Nyhetskanalerna rullade upp statistik och kartor som visade hur coronaviruset reste sig som en hotfull tsunamivåg rakt emot allt det som vi kallar ”vårt”!

Våra lokala kontakter ute i Asien och Västafrika in-sjuknade. Våra från norden utresta missionsteam fick abrupt avbryta sina kampanjer och tas hem. Från tre olika kontinenter skulle ett antal människor omedelbart lotsas hem via olika flygplatser i ett Europa i lockdown.

Vårterminens Pionjärklass fick ställa om helt med både sin undervisning och praktik, och även höstterminens nya klass fick under slutet av året samma scenario under den så kallade andra vågen. Församlingsplanteringarna här hemma tappade farten. Våra stödförsamlingar bokade av alla våra inbokade besök och inplanerade mötestillfällen att ta upp budgeterade kollekter på sammanlagt flera hundratusentals kronor. En del av våra understödjare insjuknade, andra permitterades… och så vidare. Missmod knackade på dörren hos många. Skadorna såg ju ut att bli oåterkalleliga. Men Gud påminde mig om att Hans ord är ständigt aktuellt i alla tider. Och historiskt sett under världshistoriens andra pandemier har inte Gud gett någon kontraorder an-gående missionsbefallningen. I början av året blev jag också uppringd av en profet som gav mig ett budskap om att 2020 kommer trots allt bli ett år med framgång för Gå ut mission! Dessa tre insikter gav mig hopp och tillförsikt, och vi fick också uppleva hur vi för varje dag mirakulöst, genom Guds hjälp, kunde omdirigera verk-samheten, bit för bit, steg för steg.

Har missionsarbetet förändrats genom pandemin?

– Ingenting är gott med en pandemi som orsakar lidande och död i stor skala. Men att få kasta sig på Gud är alltid bra. Situationen ledde faktiskt till en förstärkning av flera sidor i missionsarbetet. Tidigt under pandemins utbrott förstod jag att nu är det mobilisering till bön som gäller. Vi gjorde därför 10 undervisningspass om bön som vi sände online och kallade Böneskola Online. Dessa sändes sedan även på Vision Sverige. I kontakt med våra understödjare mottog vi förbönsämnen som vi dagligen började att be konkret för i ett bönerum på Gå ut missions kontor som bemannas vid olika tidpunkter av dagen. I bönerummet lyfter vi fortfarande regelbundet organisationens och understödjarnas olika böneämnen.

En annan sak som intensifierades var relationen och kommunikationen med alla våra infödda, lokala evangelister som vi understödjer månatligen i de olika länderna. De har alltid varit en otroligt viktig del av missionsarbetet. Men från att ha arbetat sida vid sida tillsammans i utlandet, så blev det ju nu bara dem som verkligen fanns på plats. Det missionsarbete som dem själva nu lyckas utföra är det som Gå ut mission får uträttat. Vi stödjer dem med ekonomi, förböner och ger råd. Parallellt med de mycket större utmaningar som pandemin skapar för dem, jämfört mot hos oss, så har de ju ändå fått uppleva hur Gud faktiskt gett dem enorma genombrott! Vi är så tacksamma och även lite stolta över att hela 2020 ha fått rapportera om detta i nyhetsbreven. På grund av den tätare kommunikationen och dialogen mellan oss så blir vårt samarbetare ännu starkare och syskonkärleken ännu tightare. Kanske ser vi även varandra lite mer nu och kan bekräfta varandra lite ytterligare?

Att vi i 20 år kunnat utföra ett så här expansivt missionsarbete, i så många vitt skilda kulturer, är inget mindre än ett Guds mirakel. Våra internationella kontakter längtar verkligen efter att få ses på plats hos dem när vi åter kommer genomföra våra kampanjer. Och alla våra evangelister och missionärer här uppe i norden står nu fullkomligen på tårna och följer minutiöst de olika ländernas restriktioner, för att resa ut så fort det låter sig göra på ett säkert sätt.

Tillsammans med TV-kanalen Vision Sverige genomförde vi under juli månad en kampanjsatsning i Sverige vid namn Frihet har ett namn där vi ansvarade för en veckas väckelsemöten med våra talare. Vi bemannade även telefon-växeln där 16 personer gav över 100 människor and-lig vägledning och förbön under de dagarna. I slutet av året var vi med igen på samma sätt vid en 10 dagars TV-satsning med namnet Ljuset är starkare än mörkret där närmare 50 av landets förkunnare medverkade. Låt mig även få nämna missionens understödjare. Trots så många uteblivna tillfällen att göra insamlingar till missionen under 2020 i kyrkor och på konferenser, så har den ekonomiska förlusten faktiskt kompenserats av organisationens privata understödjare! Som ett enda stort Guds mirakel avslu-tades 2020 med att den planerade och utökade budgeten gick ihop på kronan. Halleluja, och ett stort tack till er understödjare!

Men om mycket ställdes in i 2020, vad är det då som kommer kunna utföras detta år? Guds löften råder över alla världens och historiens kriser, epidemier, världskrig, förföljelser, svält och naturkatastrofer. I 2 Petrus 1:8 finns löftet att om vi låter kärleken till Honom och till varandra växa, om Gudsfruktan, självbehärskningen, uthålligheten och tron får växa; så blir vi inte overksamma eller utan frukt! Gud kan alltså oavsett hur horribla omständigheterna är, hålla oss verksamma och fruktbara. Under 2020 sammanfördes vi med många nya kontakter och ett antal saker lades till rätta för ett större arbete. Redan nu under 2021 kommer det leda till nya samarbetsformer med andra missionsorganisationer, nya samarbetspartners i nya nationer och nya missionärer som ska sändas ut! Det är min övertygelse att de kommande nyhetsbreven kommer ge mycket glädje för den som har ett hjärta för missionsbefallningen. Låt mig nämna bara några få saker som vi ser kommer kunna ske under detta år:

Trots coronaviruset och lock-down, fortsätter ändå, genom Guds nåd, uppbyggandet av ett dynamiskt missionscenter i nordöstra Indien. Hundratals nya ledare kommer där att tränas för den yttersta tidens skörd i världens mest onådda världsdel. Centret kommer också ge själavård till dem som blivit utsatta för svår förföljelse samt erbjuda utbildningar så pastorerna kan bli mer självunderhållande. Nya kopplingar med fantastiska samarbetspartners i Central Asien, som ni kommer kunna få läsa om inom kort.

En ökad enhet mellan missionsorganisationer i vårt land, som kommer leda till ökad förnyelse och förhoppningsvis reformation omkring församlingens missionsuppdrag.

– Nya öppningar gör att vi kommer kunna sända ännu mer kristna radioprogram med församlingsplantering som uppföljning bland några av jordens mest onådda folkgrupper, i avlägsna områden av västafrika. Stödjer Gå ut mission bara arbeten som direkt handlar om att leda människor till tro? Befattar organisationen sig aldrig med att möta människors behov i dessa länder där fattigdom råder?

— Vårt fokus ligger hela tiden på att förkunna om Jesus. Främst för att det borgar för ett evigt liv i himlen, men också för att evangelium förvandlar människor, här och nu, i detta livet på jorden. Vi har så många gånger fått se hur förvandlade människor förvandlar också sin omgivning. Evangelium är därför en helt oslagbar verksamhet, på alla plan. Därför blir det egentligen fel att säga att vi inte också gör goda gärningar och hjälper människor. Utan att tumma på just vårt huvuduppdrag, så är vi hela tiden med i alla möjliga slags sociala hjälpaktioner som bara helt naturligt uppstår när människor drabbas av Guds kärlek. Människor får mat, hus, hjälps undan förföljelse, sjukvård, utbildning osv, osv. Kontinuerligt är vi också med och bidrar med ekonomi i dessa situationer. För löftet säger ju att: om tron, Gudsfruktan, uthålligheten och kärleken till Gud och varandra får växa så är vi inte overksamma och utan frukt!

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission